Зв'язок з нами

ГРОШІ

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Ринок небанківських фінансових установ зріс за підсумками 2020 року, більшість сегментів отримали прибуток. Про це повідомляє пресслужба регулятора.

За підсумками 2020 року небанківські фінансові установи, попри кризу викликану пандемією, наростили обсяги операцій. Майже всі сегменти зафіксували суттєві, а окремі – й рекордні показники прибутковості. Винятком у 2020 році стали лише кредитні спілки, які отримали збитки внаслідок формування резервів під кредитні втрати, повідомляє  Нацбанк у квітневому «Огляді небанківського фінансового сектору».

Ми вирішили висвітлити підсумки діяльності небанківських фінансових установ, а також тенденцій розвитку сектору.

Структура та проникнення сектору

У IV кварталі структура небанківського фінансового сектору майже не зазнала змін (рис. 1).

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Рисунок 1 – Кількість надавачів фінансових послуг

Джерело: НБУ.

Також фінансові компанії відмовлялися від ліцензій на надання фінансових гарантій, адже подібні операції ними фактично не здійснюються. Водночас на ринку з’являлися нові ліцензіати, а саме фінансові компанії.

Активи небанківських фінансових установ дещо зменшилися, найпомітніше – у кредитних спілок та ломбардів. Активи страховиків навпаки трохи зросли.

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Рисунок 2 – Структура активів фінансового сектору, млрд грн

Джерело: НБУ.

За результатами 2020 року на фінансові компанії припадає сукупно 72% активів небанківських фінансових установ під регуляцією НБУ, на страховиків – ще 26%.

Усталеною тенденцією 2020 року залишився поступовий вихід з ринку неактивних учасників. Зокрема за IV квартал кількість небанківських фінансових установ скоротилася на 17. Здебільшого це, як і раніше, результат добровільної відмови від ліцензій неактивних компаній.

Наприкінці 2020 та на початку 2021 року розпочалося активне розкриття та спрощення структур власності фінансових компаній. За очікуваннями, надалі цей процес пришвидшуватиметься та сприятиме підвищенню прозорості сектору.

Страховики

У IV кварталі обсяг активів страховиків зріс у порівнянні з попереднім. Зростав і обсяг валових страхових премій страховиків, помітніше – для страхування життя. Однак за рік сукупні валові страхові премії знизилися на 12%, перш за все через вихід з ринку низки страховиків та зниження ризикового страхування у кризовому II кварталі. Водночас обсяг страхових премій тих non-life-страховиків, що подали звітність за 2020 рік, зріс на 11%.

Упродовж року співвідношення виплат до страхових премій залишилося майже незмінним і становить 35% для ризикового страхування та 13% для страхування життя.

За результатами року частка страхових премій від перестрахування становила 17%, а їхній обсяг у IV кварталі дещо скоротився. У структурі чистих страхових премій 57% отримано від фізичних осіб.

За IV квартал їхній обсяг незначно скоротився, водночас протягом року зростання становило 3%, а якщо виключити з попередніх періодів дані страховиків, які не подали звітність за 2020 рік – 6%. Це свідчить про збереження попиту населення на послуги страхування.

Страхові премії від юридичних осіб зростали у річному та квартальному вимірах. Загалом частка добровільного страхування стабільно складає 80%. Найпоширенішими видами страхування залишається автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і Зелена картка) та особисте страхування (медичне та життя).

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Рисунок 3 – Концентрація страховиків та кредитних спілок у порівнянні з банками

Джерело: НБУ.

За рік обсяги премій за цими видами зросли. У порівнянні з 2019 роком лише премії зі страхування майна та вогневих ризиків значно знизилися, переважно через вихід з ринку лідерів за цим напрямом. Показники збитковості (loss ratio) ризикових видів страхування традиційно зростають під кінець року. Loss ratio обов’язкових видів у IV кварталі становив 55%. Для добровільних видів страхування цей показник, зазвичай, нижчий, проте під кінець року сягнув 66%. Таке високе значення пов’язане з формуванням значного обсягу резервів одним страховиком. Якщо виключити цей ефект, то збитковість добровільних видів страхування у IV кварталі становитиме 33%.

Через зростання loss ratio за майже незмінних супутніх операційних витрат операційна ефективність страховиків non-life погіршилася за результатами року. Частка інвестиційного доходу в загальних доходах страховиків становить 18% для life-страховиків та всього 4% – для non-life.

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Рисунок 4 – Обсяг активів страховиків та їхня кількість, млрд грн

Джерело: НБУ.

Протягом року зросла частка інвестиційного доходу від облігацій, зокрема ОВДП. Погіршення показників ефективності у IV кварталі сповільнило зростання прибутку сектору. Проте за результатами 2020 року страховики заробили рекордні прибутки – загалом 2.2 млрд грн.

Рентабельність активів становить 3.4%. За цим показником страховики випередили інші НБФУ. Кількість порушників вимог до платоспроможності залишається значною. Водночас кілька страховиків виправили порушення і покинули цей перелік.

Станом на 1 січня 46 страховики-ліцензіати не виконують норматив платоспроможності та достатності капіталу або ризиковості активів.

Кредитні спілки

Кредитні спілки – найменший за розміром, але найвразливіший до криз сегмент, зазначають в НБУ. Втрати сектору внаслідок погіршення якості кредитного портфеля позначилися на показниках IV кварталу 2020 року.

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Рисунок 5 – Загальні активи кредитних спілок та частка членів кредитних спілок, що мають кредити

Джерело: НБУ.

Частка кредитів, прострочених більш як на 90 днів, за рік зросла до 27%, для виданих на бізнес-потреби кредитів цей показник ще вищий – 54%. Тож наприкінці року кредитні спілки помітно збільшили обсяги відрахувань у резерви під кредитні збитки. Лідером тут була чи не найбільша досі одна кредитна спілка, яка сформувала резерви під весь кредитний портфель. І хоча активи більш як половини кредитних спілок повільно зростали, компенсувати цю негативну зміну не вдалося. У підсумку активи сегмента за квартал скоротилися на 11%.

Кредитним спілкам дедалі складніше конкурувати з іншими кредиторами, зокрема банками та фінансовими компаніями, зазначають в НБУ.  Вони поступаються через менший перелік супутніх послуг та слабкий розвиток онлайн-операцій. Їхні кредитні ставки знизилися та становлять у середньому 37.5%. Операційна діяльність кредитних спілок залишається низькоефективною.

Чистих процентних доходів багатьох кредитних спілок вистачає лише на покриття адміністративних витрат. Попри зниження ставки за кредитами, вартість депозитів залишається високою – 22.2%.

Водночас зберігається тенденція для багатьох кредитних спілок, коли прибутки спрямовуються не на формування запасу капіталу, зокрема резервного, а розподіляється між членами.

Проте відбувається поступова зміна структури фондування. Зокрема, члени кредитних спілок повертають додаткові пайові внески, їхній обсяг та частка у структурі пасивів знижується. Частина членів кредитних спілок натомість залишає кошти на депозитах, надаючи перевагу більш передбачуваному доходу за ними.

Фінансові компанії

Активи фінансових компаній дещо знизилися в IV кварталі, проте за результатами 2020 року спостерігалося зростання на 12%. В основному це відбулося завдяки значному збільшенню факторингових операцій та активному кредитуванню у III–IV кварталах. Так, обсяги наданих протягом кварталу кредитів домогосподарствам зросли на 20%. Зросли й обсяги операцій із юридичними особами, які відображають, швидше, перерозподіл коштів у межах груп під спільним контролем.

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Рисунок 6 – Обсяги наданих протягом кварталу кредитів за видами позичальників, млрд грн

Джерело: НБУ

У IV кварталі стрімко зростали обсяги факторингових операцій, які майже зрівнялися з обсягами кредитування. Більшість із них пов’язана із купівлею простроченої заборгованості. Обсяг операцій фінансового лізингу у порівнянні з попереднім кварталом зріс на 44%, хоча в річному вимірі дещо скоротився. Основним чинником цих змін є активність лізингодавців, частка яких становить 93% загального обсягу фінансового лізингу.

У IV кварталі фінансові компанії продовжували генерувати прибутки. Загалом у 2020 році їхній обсяг був вищим, ніж рік тому.

Ломбарди

У IV кварталі 2020 року обсяг нового кредитування ломбардами майже не змінився та відповідав показнику 2019 року. Структура наданих кредитів за видами застави залишається незмінною протягом усього року.

Небанківський фінансовий сектор України: підсумки діяльності та прогноз

Рисунок 7 – Структура обсягів наданих кредитів за видами застави

Джерело: НБУ

Коефіцієнт покриття кредитів заставою також незмінний на рівні 115%. Наприкінці року зросли витрати ломбардів на заробітну плату і юридичні послуги, які в сукупності становлять 20% усіх витрат. Водночас основне джерело доходів – нараховані проценти майже не змінилися. Така динаміка дещо погіршила показники прибутковості.

Ризики та прогноз

Протягом 2020 року всі сегменти небанківського фінансового ринку залишалися активними та нарощували обсяги операцій, попри негативний вплив коронакризи. Окремі сектори продемонстрували рекордні показники прибутковості. Пожвавлення їхньої діяльності очікується і надалі.

У березні НБУ затвердив тимчасові ліцензійні умови для небанківських фінансових установ, які містять низку новацій. Зокрема надано право подавати документи в електронній формі, визначено порядок відкликання (анулювання) ліцензії за власним бажанням установи, передбачено вимогу подавати щорічний аудиторський звіт.

Ключовою подією 2021 року має стати очікуване прийняття нових законів, що стосуються небанківського фінансового ринку. Відповідні законопроєкти вже зареєстровано у Верховній раді.

В Нацбанку наголошують на важливості врегулювання питань прозорої структури власності, платоспроможності, належного управління ризиками та захисту прав споживачів усіма без винятку учасниками ринку, що передбачено відповідними законопроєктами. Їх прийняття сприятиме подальшому розвитку ринку та підвищенню його конкурентоспроможності.

В підсумку варто зазначити, для підтримання платоспроможності і стійкості сектору в майбутньому, критично важливим є ухвалення нових законів про фінансові послуги та фінансові компанії, страхування та кредитні спілки. Подальший гармонійний розвиток сектору забезпечить очікуване у 2021 році прийняття нових законів з регулювання небанківського фінансового ринку.

 

Джерело

Натисніть щоб коментувати

Залишити Коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

Головні новини тижня